Jesteśmy doświadczonymi prawnikami

Zapewniamy reprezentację przed organami administracji publicznej, sądami, a także zajmujemy się tworzeniem pełnej dokumentacji niezbędnej do podejmowania działań oraz prowadzenia spraw prawnych. Przygotowujemy pisma i dokumenty niezbędne w obrocie gospodarczym, jak i procedurach sądowych – pozwy, pisma procesowe, umowy, ugody, wnioski i tym podobne.

Pomagamy firmom oraz osobom fizycznym rozwiązywać ich problemy

Sprawy cywilne

Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).

Sprawy o charakterze cywilnym prowadzimy sprawy zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Uczestniczymy w każdej ich fazie, poczynając od negocjacji, poprzez proces sądowy i kończąc na postępowaniu egzekucyjnym.

Sprawy cywilne

Sprawy karne

Specjalizujemy się w obronie w sprawach karnych w szczególności o charakterze gospodarczym i związanych z kodeksem karnym skarbowym.

Reprezentujemy również pokrzywdzonych, zwracając szczególną uwagę na kwestie związane z naprawieniem szkody a także odzyskaniem należności dla podmiotów pokrzywdzonych przestępstwem. 

Sprawy karne

Sprawy rozwodowe i podział majątku dorobkowego

Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna do podjęcia. Jeśli już Państwo zdecydują się na ten krok, przeprowadzimy Was sprawnie przez cały proces. Zaproponujemy rozwiązania wszelkich dodatkowych kwestii dotyczących alimentów, kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu dziecka.  Niewiele osób wie, iż procedura cywilna umożliwia tez pod pewnymi warunkami, rozstrzygnięcie o majątku dorobkowym w wyroku rozwiązującym małżeństwo.   Jeśli nie będzie to możliwe w procesie rozwodowym, przeprowadzimy dla Państwa postępowania o podział majątku dorobkowego. Odpowiemy na pytania co wchodzi w zakres majątku, wyjaśnimy dlaczego niektóre rzeczy i prawa takim majątkiem nie są. Precyzyjnie i zasadnie określone żądanie znacząco przyspieszy i usprawni postępowanie. Pozwoli również zaoszczędzić Państwa wydatki związane z postępowaniem sądowym ograniczające je do absolutnie niezbędnych.

Rozwody

Spadki

Kwestie spadkowe są dosyć skomplikowanym zagadnieniem. Pomożemy ustalić przysługujące Państwu prawa spadkowe, ocenimy ważność testamentu, czy też przesłanki uznania za niegodnego spadkobrania. Zaproponujemy rozwiązania związane z działem spadku. Pomożemy rozwiązać problem egzekucji w razie śmierci dłużnika. Wskażemy jakie dokumenty należy uzyskać w celu przeprowadzeni postępowania spadkowego a razie potrzeby uzyskamy je dla Państwa.

Spadki

Spółki

Spółka jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Pomożemy ją założyć oraz zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wyjaśnimy wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem spółki, jeśli zajdzie taka potrzeba zredagujemy tekst niezbędnych uchwał. Jeśli Państwo postanowicie zakończyć prowadzenie działalności w tej formie, przeprowadzimy Państwa przez proces likwidacji spółki wraz z wykreśleniem podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółki

Odszkodowania

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Ta prosta z pozoru norma prawna jest podstawą wielu niezwykle złożonych procesów. Pomożemy w ustaleniu przesłanek odszkodowania, to znaczy winy szkody oraz związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nimi. Racjonalnie przedstawimy roszczenia możliwe do dochodzenia i pomożemy oszacować ich wielkość. Wygórowane lub wręcz nieuzasadnione żądanie może Państwa narazić na poniesienie wysokich kosztów procesu, natomiast zbyt niskie żądanie nie będzie dla Państwa satysfakcjonujące. Również dochodzenie odszkodowania na podstawie umów nie jest prostą kwestią i w tym zakresie także Państwu pomożemy.

Odszkodowania

Sprawy administracyjne

Postępowanie administracyjne jest zespołem czynności formalnych, podejmowanych przez władzę administracyjną i osoby zainteresowane przy wykonywaniu przepisów prawa administracyjnego w bardzo szerokim aspekcie spraw istotnych dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
Na te czynności formalne składają się działania prawne i faktyczne. Pomagamy naszym klientom w tym procesie, formułując wnioski, sporządzając pisma oraz reprezentując ich przed organami władzy publicznej i samorządowej.

Sprawy administracyjne

Prawo zamówień publicznych

Ustawa Prawo zamówień publicznych reguluje zasady i procedurę udzielenia zamówień przez podmioty sektora publicznego.
Pomagamy w tym zakresie w formułowaniu ofert, uczestniczymy w procesie tworzenia zamówienia publicznego, reprezentujemy Klientów całościowo w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą od sporządzenia odwołania aż do uzyskania orzeczenia.

Prawo zamówień publicznych

Umowy kredytowe CHF

Precyzyjne i jasne określenie zasad współpracy umawiających się stron jest kluczem do powodzenia przedsięwzięcia oraz z pomoże uniknąć zakończenia tej współpracy sporem w sądzie. Przygotujemy dla Państwa umowy z uwzględnieniem nie tylko znajomości przepisów ale i również orzecznictwa sądowego oraz specyfiki danej gałęzi działalności. Wytłumaczymy dlaczego niektóre sformułowania nie powinny znaleźć się w umowie lub nie odniosą skutku oczekiwanego przez stroną.  Jeśli macie Państwo zawartą umowę kredytu bankowego w której zawarte są postanowieni abuzywne, przeanalizujemy taką umowę i zaproponujmy rozwiązania najkorzystniejsze dla Państwa.

Umowy kredytowe CHF

Pomożemy rozwiązać Twoje problemy prawne

Masz problem, który wymaga fachowej wiedzy i umiejętności prawniczych? Zapraszamy do kontaktu!